Большой топонимический словарь Крыма

 

 

Теоретические вопросы топонимики Крыма - 2

Крымско-узбекские этнонимические параллели. На совпадение казахских и узбекских этнонимов с названиями крымских деревень указывал крымскотатарский ученый Осман Акчокраклы в работе "татарские тамги в Крыму" (Симферополь, 1927). В татарской и ногайской ойконимии Крыма нашли отражение сотни родоплеменных названий тюркского и монгольского происхождения, большая часть которых встречается в этнонимии тюркских народов, формировавшихся на просторах Кипчакской степи. Кипчаки явились этнической основой формирования ногайцев, каракалпаков, казахов, кочевых узбеков и внесли существенный вклад в этногенез волжских и крымских татар, башкир, карачаевцев, балкарцев, кумыков, алтайцев и киргизов. Этноним кипчак представлен в этнонимии перечисленных народов и отражен в названиях двух десятков крымских деревень.

Исторические топонимы Крыма, связанные с религией и народными обрядами::02 (на украинском языке). Справіку людину від народження до смерті супрводжували релігія та обрядові дійства, і в назвах селищ, джерел, гір, урочищ Криму відображалися терміни, що означають культові споруди, церковні і народні календарні празники, імена святих, котрим були присвячені християнські храми, спадкові ісламські титули. Християнство в Крим прийшло з Візантії і поширилося серед етносу, котрий сформувався в середньовіччі в нагірній частині півострова і представники якого говорили грецькою мовою і вважали себе ромеями, тобто греками. Іслам поширився в Криму під час його перебування в складі Золотої Орди. Обидві релігії залишили глибокий слід в кримській топонімії.

Локализация и хронологизация географических объектов в исторической топонимии Крыма::02::03::04 (на украинском языке). Під орієнтованими топонімами розуміються назви географічних об`єктів, в яких відбито положення у просторі одного географічного об`єкта відносно іншого або положення двох чи більше однорідних географічних об`єктів відносно один до одного: с. Межиріччя, Залісся, Засічна Слобода, Нижні Борки, Пригородне, Чукали-на-Вежні, Чукали-на-Нуї, мікротопоніми Близьке поле, Дальня майданка, Нижній кінець, Перший яр, Третій яр, Перша дорога. У багатьох орієнтованих топонімах використовуються опозиційні пари слів зі значеннями “верхній” – “нижній”, “ближній” – “дальній”, “передній” – “задній”, що утворюють відповідні ряди співвіднесених один з одним імен. При номінації географічних об`єктів в історичній топонімії Криму використовується орієнтування по сторонах горизонту та за місцевими ознаками, що вказують на їхнє співвідношення по висоті (верхній – середній – нижній) і розміщенні (передній – середній – задній, внутрішній, протилежний). Селища з однаковими іменами можуть розрізняються за відносним часом появи (старий – новий) та величиною (великий – малий, численний – нечисленний).

Глагольные топонимы в тюркской топонимии Крыма::02 (на украинском языке). Аналізується граматична структура тюркських дієслівних топонімів Криму, тобто географічних імен, в котрих є предикативний синтаксичний зв`зок. Усі типи дієслівних географічних імен тюркського топонімікону Криму представлені в тюркських топопонімічних системах за межами півострова. На мапах та в інших писемних джерелах зафіксована лише частка тих дієслівних топонімів, що існували в живому мовленні тюркомовних народів Криму. Для тюркських топонімічних систем характерні дієслівні топоніми, тобто топоніми, в котрих представлений предикативний синтаксичний зв`язок. За підрахунками О. Молчанової, вони складають більше шести відсотків від загальної кількості географічних назв. Дієслівні форми в топонімії повідомляють про дію, стан, якусь подію і вказують на географічний об`єкт як на суб`єкт, об`єкт або місце діяння.

Термины, обозначающие селения и крепости, в топонимии Крыма::02::03::04::05. В изучении исторической географии, археологии и этнографии Крыма большую роль играет его топонимия. Крымский топонимический материал широко используется в серии работ О. Н. Трубачева, посвященных разысканию индоарийских реликтов в ономастике Северного Причерноморья. Более полувека тому назад А. И. Маркевич в своем труде «Географическая номенклатура Крыма как исторический материал», остающимся до настоящего времени «единственным специальным исследованием в области крымской топонимики», определил значение и задачи систематического изучения последней. А. В. Суперанская поставила вопрос о необходимости создания топонимического словаря Крыма. Настоящая статья посвящена роли терминов, обозначающих селения и крепости, в формировании топонимической системы Крыма, а также некоторым ее ареальным связям с топонимией соседних регионов.

Фауна и флора в исторической топонимии Крыма::02::03::04 (на украинском языке). Рослинність є одним із найважливіших компонентів географічного ландшафту. Саме інформаційна цінність фітонімів мотивує номінацію багатьох географічних об`єктів. Багатий і різноманітний рослинний світ Криму знайшов відображення в багатьох найменуваннях географічних об`єктів. Основна частина кримських топонімів, пов`язаних із флорою, локалізуються в нагірній частині півострова, де ландшафт і відповідно флора найбільш різноманітні. Сприятливі природні умови степової, гірської та приморської зон, озера, затоки, річки та струмки обумовлюють багату й різноманітну фауну Кримського п-ва, дозволяють займатися рибальством і тваринництвом, розводити коней, овець, велику рогату худобу. В топонімах представлені назви диких звірів, птахів, риб, плазунів і земноводних, комах та свійських тварин.

Роль географических терминов в образовании топонимов Крыма::02::03::04::05:06::07::08::09::10::11 (на украинском языке). В утворенні топонімічної системи будь-якої території велика роль належить географічним номенам. Вони є одним із показників географічних реалій у топонімії. Географічну термінологію породжують географічні умови, природне середовище, історія та специфіка матеріальної культури й господарства. Географічні (топографічні) номени діляться на орографічні, ландшафтні й гідрографічні. До географічних номенів відносяться також назви типів селищ та житла й укріплень. Орографічні терміни можна поділити на (І) терміни, котрі відображають (1) додатні форми рельєфу: гори, хребти, скелі, камені, кургани, узвишшя, - або ж (2) від`ємні форми рельєфу: долини, ущелини, балки, яри, перевали, печери, та (ІІ) терміни, котрі характеризують земну поверхню у горизонтальному вимірі: урочища, пасовища, ліси; сюди, ймовірно, слід віднести й ландшафтні терміни.

Признаки географических объектов в исторической топонимии Крыма::02::03::04::05::06::07::08::09 (на украинском языке). Назви географічних об`єктів часто містять у собі інформацію про їхній колір, величину, кількість, висоту, глибину, ширину, об`єм, форму, чистоту води, температуру води, наявність води або її відсутність, якість чи якусь особливість. В “кольорових” топонімах Криму, не вбачаються жодні символічні чи сакральні ознаки. Вони вказують на природний колір чи відтінок (білий, чорний, червоний, жовтий, синій) географічних об`єктів. Аналізуючи топоніми, слід зважати на те, що прикметники, які означають кольори, можуть входити до складу відображених в топонімії антропонімів або генонімів та етнонімів. При номінації географічних об`єктів в історичній топонімії Криму використовується орієнтування по сторонах горизонту та за місцевими ознаками, що вказують на їхнє співвідношення по висоті (верхній – середній – нижній), розміщення (передній – середній – задній, внутрішній, протилежний). Селища з однаковими іменами можуть розрізняються за відносним часом появи (старий – новий) та величиною (великий – малий, численний – нечисленний).

на верх страницы - на главную


купить квартиру однокомнатную в домодедово обновления ::: Ознакомиться с ценами на авиаперелеты: авиабилеты цены, как купить и другая информация на сайте.

 
Универсальный словарь
поиск по алфавиту
А Б В Г Д
ЕЁ Ж З ИЙ К
Л М Н О П
Р С Т У Ф
Х Ц Ч Ш Щ
ЪЬ Ы Э Ю Я

 
Тематические словари
 
Ойконимы Крыма
Абай-Смаил - Кучук-Най
Кучук-Озенбаш Яшпек
Толкование слов
 

 
Форма поиска топонимов
Дополнительные материалы
Комментарии пользователей
Феномены топонимов - 1
Феномены топонимов - 2
Теория топонимики Крыма - 1
Теория топонимики Крыма - 2
Топонимические прогулки - 1
Топонимические прогулки - 2
Топонимические прогулки - 3
Топонимические легенды
Библиографический список
Ссылки: справочные ресурсы
 Достопримечательности Крыма
-неизвестное об известном-

Судакская крепость в Судаке

Пещерные города Крыма - Эски-Кермен

Чёрное море природа рыбы птицы

 

Администратор сайта - kimmeria@kimmeria.com

 
 
© 2011-2012 KWD (при использовании материалов активная ссылка обязательна)